Utvrđivanje primitaka po osnovi nesamostalnog rada u naravi

Primici u naravi su nenovčana korist koju zaposlenici i ostale osobe primaju od poslodavca i kao takvi su oporezivi prema više Zakona, prije svega Zakonu i Pravilniku o porezu na dohodak i Zakonu i Pravilniku o PDV-u. Primici u naravi izračunavaju se na način da se poštuje pravilo da se isti utvrđuju prema tržišnoj vrijednosti tih primitaka koja je važeća u mjestu davanja (s uključenim porezom na dodanu vrijednost), a ako su primici u naravi odobreni radniku uz plaćanje naknade koja je niža od tržišne, poslodavac i isplatitelj primitka mora utvrditi razliku između tržišne cijene i naknade koju je radniku platio. Tako utvrđena razlika smatra se primitkom po osnovi nesamostalnog rada. U nastavku primjeri:

– korištenje poslovnih zgrada i njihovih dijelova te garaža – iznos zakupnine prema tržišnim cijenama u mjestu u kojem objekti nalaze,

– korištenje stambenih zgrada i stanova – iznos stanarine prema tržišnim cijenama u mjestu u kojem se objekti nalaze,

– korištenje odmarališta i kuća za odmor – tržišna vrijednost smještaja, prehrane i drugih usluga,

– korištenje prijevoznih sredstava – iznos u visini od 1% nabavne vrijednosti prijevoznih sredstava mjesečno odnosno u visini 20% od mjesečne rate za operativni leasing, bez obzira na opseg korištenja prijevoznih sredstava u privatne svrhe. Alternativno, primitak se može utvrđivati i prema opsegu stvarnog korištenja na način da se vodi evidencija o prijeđenoj kilometraži i vremenu korištenja u privatne svrhe pa se za cestovna motorna vozila utvrđuje na način da se ukupno prijeđena kilometraža u privatne svrhe pomnoži s 2 kn, a za plovila i sredstva zračnog prometa na način da se pomnoži broj sati korištenja i tržišna cijena sata korištenja. Ako više radnika ili osoba koje ostvaruju primitke tijekom mjeseca koristi isto prijevozno sredstvo, odgovarajući iznos primitka po toj osnovi pribraja se svakom radniku i osobi,

– korištenje kredita uz kamate ispod stope 3% godišnje – razlika između kamata obračunanih primjenom stope kamate od 3% godišnje i ugovorenih nižih kamata,

– davanje darova, usluga bez naknade i slično, čija je pojedinačna vrijednost preko 400 kn– vrijednost iste ili slične vrste stvari odnosno usluge prema tržnim cijenama u mjestu davanja dara ili usluge,

– ugošćenja – vrijednost ugošćenja prema tržišnim cijenama u mjestu ugošćenja,

– davanje dionica uključujući i dodjelu vlastitih dionica koje ne kotiraju na burzi ili uređenim javnim tržištima – nominalna vrijednost dionica ili na tržišnu vrijednost dionica ako je veća od nominalne,

– opcijska kupnja dionica – primitak od nesamostalnog rada je razlika između tržišne vrijednosti dionice i opcijskim ugovorom utvrđene cijene dionica koje poslodavac/isplatitelj plaće prodaje svojim radnicima odnosno osobama koje ostvaruju primitke, ako je tržišna vrijednost viša u trenutku realizacije prava iz opcije. Realizacijom prava iz opcije smatra se trenutak kupnje dionica društva od strane vlasnika opcije ili trenutak prijenosa prava na kupnju dionica društva na treću osobu,

– dodjela vlastitih dionica koje kotiraju na burzi ili uređenim javnim tržištima – primitak se utvrđuje u visini tržišne vrijednosti ili razlike između tržišne vrijednosti dodijeljenih dionica i plaćene naknade, ako se dionice stječu uz djelomičnu naknadu.

Utvrđivanje primitaka po osnovi nesamostalnog rada u naravi