Rekapitulacija najvažnijih promjena od ove godine

Kako je i uobičajeno, s 01.01. u Hrvatskoj obično stu­pa na snagu pravo malo bogatstvo novih ili izmijenjenih propisa i odredbi razno raznih zakona, pravilnika i uredbi. U nastavku sažeto navodimo ne­ke od najvažnijih.
– Na snagu je stupila Uredba o minimalnoj plaći, prema ko­joj minimalna bruto plaća u 2016. iznosi 3.120 kn.
– Na snagu stupaju i neke od­redbe izmjena Zakona o porezu na dohodak, odnosno po­činju se oporezovati realizirani kapitalni dobici (porez na kapitalnu dobit po stopi od 12%, plus prirez) ostvareni stje­canjem i otuđenjem finan­ci­jskih instrumenata i struktu­riranih proizvoda stečenih od 01.01.2016. i otuđenih unutar tri godine. Uz to, porez će se pla­ćati i na dobit ostvarenu primicima od otuđenja udjela u kapitalu trgovačkih društava, udjela u investicijskim subjektima, instrumentima tržišta no­vca kao što su trezorski, bla­gajnički i komercijalni zapisi, izvedenicama i sl.
– Temeljem izmjena Zakona o porezu na dohodak, počinje se primjenjivati i posebni postupak utvrđivanja godišnjeg po­reza, a očekuje se da će to većini građana olakšati obvezu podnošenja godišnje prijave, pa tako od sada sami i dalje prijavu podnose samo osobe koje ostvaruju dohodak od samo­sta­l­ne djelatnosti (obrtnici, slobodna zanimanja i ostali), obveznici za koje Porezna up­ra­va ne raspolaže podacima o ostvarenom dohotku te po­rezni obveznici kojima prema obračunu godišnjeg poreza pro­­izlazi razlika za uplatu.
– Na snagu stupa i novi Zakon o računovodstvu, iako će neke njegove važne odredbe, kao što su novi kontni plan i licenciranje računovođa stupiti na snagu s odgodom od godinu odnosno dvije godine. Novine su definiranje mikro podu­zetnika, knji­govodstvenih is­pra­va i poslovnih knjiga te na­čin njihovog sastavljanja i ču­vanja, propisivanje godišnjih financijskih izvještaja i njihove revizije.
– Počinje primjena odredbi Zakona o gradnji koji se odnosi na obvezu pribavljanja energetskog certifikata u dijelu koji se odnosi na iznajmljivanje, davanje u zakup ili leasing zg­ra­de ili njezinog posebnog dije­la, dakle, i za stanove i apartmane. Odredba se odnosi i na turističku djelatnost pa su vlasnici apartmana dužni od 01.01.2016. prije iznajmljivanja pri­baviti energetski certifikat, ako se radi o zgradi koja se iznajmljuje i ima ukupnu ko­risnu površinu veću od 50 če­tvornih metara te ako se radi o posebnom dijelu zgrade koji se iznajmljuje, apartmanu i koji se nalazi u zgradi koja ima uku­pnu korisnu površinu veću od 50 četvornih metara. Od­redba o certificiranju obuhvaća i sve stanove odnosno apartmane koji su u stalnom najmu.
Osim navedenih promjena, na snagu stupaju i izmjene Za­kona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, novi Zakon o ob­novljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, novi Zakon o osiguranju i mnogi drugi.

Rekapitulacija najvažnijih promjena od ove godine