Oporezivanje kamata

Oporezivanje dohotka od kamata, kao jedna od mjera kojima se nastojao popuniti državni proračun, ali i demotivirati građane od štednje kako bi se novac prebacio u investicije, uvedeno je od 01.01.2015. godine. Dakle, od tada fizičke osobe plaćaju porez prilikom ostvarivanja primitaka od pojedinih oblika kamata u visini 12%, uvećano za prirez.

No, ne oporezuju se svi oblici kamata. Zakon o porezu na dohodak u čl. 30. definirao je da se ne oporezuju zatezne kamate, naplaćene kamate po sudskim rješenjima i rješenjima tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, kamate na pozitivno stanje (tzv. pasivna kamata) na žiro-računu, tekućem i deviznom računu koje su ostvarene od banaka, štedionica i drugih financijskih institucija, i to najviše u visini koju ti isplatitelji plaćaju za pologe po viđenju, primitci od kamata os­tva­renih ulaganjem u obveznice, neovisno o izdavatelju i vrsti obveznica, primitci po osnovi prinosa na životno osiguranje s obilježjem štednje (isplaćena naknada iznad uplaćenih premija osiguranja) i prinosa po osnovi dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja.

Izuzeće pasivne kamate primjenjuje ako je kamata za pologe po viđenju manja od najmanje kamate za oročenu štednju, odnosno ako iznosi najviše do 0,5 % godišnje.

Osim kamata koje se ostvaruju po štednji, vrijednosnim papirima ili investicijskim fon­dovima, fizička osoba plaća porez na dohodak i kada ostvari primitak od kamate temeljem pozajmice dane drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi.

U pravilu, porez na kamatu uplaćuje isplatitelj kamate. U praksi, prilikom isplate kamate automatski se obračuna i u proračun uplati porez na kamatu te fizičke osobe nemaju previše posla oko istoga. Onaj tko obračunava porez na kamatu podnosi Poreznoj upravi i JOPPD obrazac koji se predaje na dan isplate.

Ako pak pozajmicu fizička osoba daje direktno drugoj fizičkoj osobi, u tom slučaju, iznimno, porez na kamatu ob­ra­čunava i plaća u proračun davatelj pozajmice, a ne dužnik.

Porez na kamatu plaća se, kao i kod drugih oblika dohodaka, prilikom isplate kamate.

Budući da je zakon stupio na snagu 01.01.2015., a kako smo naveli porez na kamatu se plaća tek prilikom isplate kamate, valja napomenuti da se na kamate koje se odnose za razdoblje do kraja 2014. godine, primjenjuje stari propis. To se prije svega odnosi na odredbu kojom se kamate na pozajmice fizičkih osoba oporezuju stopom od 40% uvećano za prirez.

Oporezivanje kamata