Novi Hrvatski standardi financijskog izvještavanja

Izmjene HSFI posljedica su novog Zakona o računovodstvu i ugrađivanja nove računovodstvene Direktive 2013/34/EU u hrvatski računovodstveni sustav

Odbor za standarde financijskog izvještavanja, na temelju čl. 18. st.1. t.1. Zakona o raču­novodstvu (NN 78/2015) na sjednici održanoj 27. srpnja 2015. godine donio je Odluku o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (HSFI) kojima se od 1. siječnja 2016. godine na snagu stavljaju Odlu­ke o objavljivanju Hrvats­kih standarda financijskog izvještavanja (NN 30/2008, 4/2009, 58/2011 i 140/2011). Godišnji financijski izvještaji za razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2016. godine na dalje sastavljaju se i prezentiraju u skladu s novoobjavljenim HSFI.

Godišnji financijski izvještaji za razdoblja koja su započela prije 1. siječnja 2016., a zavr­šavaju nakon 1. siječnja 2016., sastavit će se i prezentirati u skladu s HSFI koji su na snazi do 1. siječnja 2016.

Izmjene HSFI posljedica su novog Zakona o računovodstvu (NN 78/2015) i ugrađivanja nove računovodstvene Dire­ktive 2013/34/EU u hrvatski računovodstveni sustav.

U novim HSFI izmijenjene su definicije određenih raču­novodstvenih pojmova koji se odnose na povezane osobe, konsolidaciju i sl. kako bi se uskladile s novom Direktivom. Uveden je i novi termin – rezerve fer vrijednosti koje čine promjene fer vrijednosti financijske imovine raspoložive za prodaju, učinkoviti dio zaštite novčanog toka i zaštita s osnove ulaganja u inozemno poslovanje. Uz to, ukinuta je i kategorija izvanrednih prihoda i rashoda, prema novim zahtjevima evidentirati će se kao ostali poslo­vni prihodi i ostali poslo­vni rashodi. U najvećoj mjeri izmijenjen je i dopunjen HSFI 2 – Konsolidirani financijski izvještaji. Pravila utvrđivanja vrijednosti elemenata u poje­dinačnim financijskim izvještajima ostala su jednaka bu­du­ći da nije prihvaćeno izuzimanje od primjene fer vrijednosti za mikro društva kako se očekivalo.

S obzirom da se ukidaju kategorije izvanrednih prihoda i rashoda, očito je da će doći i do korekcija Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja te će se mijenjati i sama struktura financijskih izvještaja. Iako će se takvi izmijenjeni financijski izvještaji predavati tek u 2017. godini, ova izmjena vjerojatno nikoga neće razveseliti, jer nam ponovno slijedi razdoblje u kojem ćemo morati nanovo proučavati HSFI kako bismo utvrdili kakve izmjene moramo izvršiti u vlastitim računovodstvenim politikama i kako će to utjecati na naše financijske izvještaje.

Ostaje nam nada da će država na vrijeme osigurati objavu svih izmjena kako nas ne bi dočekale u zadnji čas, kao što to obično biva.

Piše: Marin Mijolović za Burzu

Novi Hrvatski standardi financijskog izvještavanja