Licenciranje računovođa

Obveza licenciranja trebala bi stupiti na snagu s 01.01.2018. godine, što znači da će računovodstveni servisi i računovođe trebati steći licencu do 31.12.2017. godine.

U ovoj rubrici već smo spominjali nacrt ko­na­čnog prijedloga Zakona o ra­čunovodstvu koji bi trebao stupiti na snagu 01.01. 2016. godine, a iako sam prijedlog Zakona još nije usvojen, niti je ušao u proceduru za usvajanje, vrijedi spomenuti jednu od najvažnijih novina oko koje se već diže dosta bure.

U čl. 7. st. 4. Zakona navodi se: “Ako poduzetnik povjeri obav­ljanje računovodstvenih poslova i funkcije računo­vod­stva drugim pravnim ili fizič­kim osobama, one moraju biti licencirane za obavljanje tih poslova na temelju posebnog zakona.”

Obveza licenciranja trebala bi stupiti na snagu s 01.01.2018. godine, što znači da će raču­novodstveni servisi i računo­vođe koji žele i nadalje voditi poslovne knjige i obavljati ra­ču­novodstvene usluge za druge pravne i fizičke osobe trebati ste­ći licencu do 31.12.2017. go­dine.

Dosadašnjim zakonima nije bilo predviđeno licenciranje računovođa i ne postoji zakonski definirana mogućnost niti su propisani uvjeti za stjecanje tak­ve licence. Posebni propis (čiji se nacrt tek očekuje) odredit će uv­jete i način njezina stjecanja.

Danas na tržištu postoje raz­na uvjerenja, certifikati i sl. kojima se stječu nazivi ovlaštenog ra­čunovođe, ali moramo upozoriti čitatelje da su ti nazivi samo spretno odabrani komercijalni nazivi dopunskih programa školovanja koji se upisuju u radnu knjižicu, ali nemaju za­konsku podlogu i u biti ne predstavljaju nikakvo ovlaštenje.

Stoga je za očekivati da će po donošenju posebnog zakona svi računovođe koji će željeti steći propisanu licencu, uz odgova­rajuću stručnu spremu i radno iskustvo, trebati položiti poseban ispit prema programu Mi­nistarstva financija, bez obzira na eventualne certifikate koje su do sada stekli. Dakle, ne nasjedajte na jeftine marketinške tri­ko­ve i ne žurite sa stjecanjem certifikata.

Već nas duže vrijeme Eu­ro­pa, ali i tržište, upozoravaju na činjenicu da se mora osigurati licenciranje te permanentno stručno usavršavanje za raču­no­vođe. Dobro organizirano i stru­čno vođeno računovodstvo pretpostavka je zakonitih, realnih i objektivnih financijskih izvještaja, ali i ispravnih (zakonitih) poreznih obračuna.

Nažalost, za sada za obav­ljanje računovodstvenih poslova nisu propisani nikakvi uvjeti, pa tako na tržištu djeluju i osobe bez dovoljno znanja, iskustva i potrebnih vještina, ili računo­vođe koji ne obnavljaju i ne ažu­riraju potrebna znanja. Izbjega­vanjem izdataka za obrazovanje mogu se smanjiti cijene računo­vodstvenih usluga, pa raču­no­vođa može biti konkurentniji. Nažalost, u pravilu na štetu kvalitete.

Ostaje nam za vidjeti što će u narednim godinama donijeti ideja o licenciranju računovođa, ali svakako nas očekuje odre­đe­no preslagivanje na tržištu ra­ču­novodstvenih usluga, pri čemu bi dio nelojalne konkurencije mogao nestati, a doći će do po­većanja kvalitete usluga i povje­renja u računovodstvenu struku. Ipak, računovodstvo je u svijetu jedna od najcijenjenijih struka, dok se kod nas još uvijek na nju gleda kao na nužno zlo. Na­daj­mo se ne još zadugo.

Piše: Marin Mijolović za Burzu

Licenciranje računovođa