Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak koje se odnose na putne naloge

U najavljenim izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak regulirat će se najdulje službeno putovanje, definirati iznos neoporezive dnevnice kad je radniku osigurana pre­hrana te smanjiti broj podataka u JOPPD-u.
Naime, propisi koji sada vrijede nisu ograničavali trajanje službenog putovanja ni za pu­tovanje u zemlji ni za službeno putovanje u inozemstvo, tako da broj dnevnica nije bio limitiran. No, izmjene Pravilnika to će promijeniti na način da će se službeno putovanje ograni­čiti na najdulje do trideset kalendarskih dana. Navede­nom izmjenom žele se spri­ječiti zlouporabe s promjenom mjesta rada radnika te će se od sada svako službeno putovanje dulje od trideset dana, u po­reznom smislu, smatrati pro­mjenom mjesta rada.
Također, preciznije će se odrediti visina neoporezive dnevnice u zemlji kad je radniku na tom putovanju cijelo razdoblje ili samo za određene dane na neki drugi način osigurana prehrana. Ako je radniku na neki drugi način omogućena prehrana, bilo samo ručak, samo večera, bilo oba glavna obroka, dnevnica će se umanjiti za 60% pa će neoporeziva svota dnevnice izno­siti 68 kuna. Kriteriji za od­ređivanje visine neoporezive dnevnice za službeno putova­nje u inozemstvo za sada ostaju nepromijenjeni. Visina ino­zemnih dnevnica uređena je posebnom Vladinom odlu­kom; ako je na službenom putu u inozemstvu osigurana pre­hrana, dnevnica se umanjuje za 80%.
Ono što će mnogi dočekati s odobravanjem je pojednostav­ljenje prikupljanja podataka o neoporezivim primicima fi­zičkih osoba koji se odnose na naknadu troškova službenih putovanja. U obrascu JOPPD više se neće iskazivati podaci o izdacima za smještaj i javni prijevoz na službenom putu ni o izdacima za cestarinu i tu­nelarinu, neovisno o načinu plaćanja tih izdataka. Zbog takvih ukidanja mijenjaju se i Šifranici neoporezivih primitaka (ukida se 39 i 27, a dje­lomično i šifra 53). Kao i do sada, neće se iskazivati ni ostali troškovi koji nastaju na služ­benom putovanju iako ih po­slodavac nadoknađuje kao neoporezivi primitak radnika (npr. izdaci za parkiranje, za prijevoz prtljage i dr.). Dakle, Porezna uprava će nakon stupanja na snagu najavljenih iz­mjena samo prikupljati podat­ke o isplaćenim dnevnicama i naknadi za uporabu službenog automobila u privatne svrhe.
Izmjene Pravilnika očekuju se nakon izmjena Zakona o porezu na dohodak kojim se mijenja način plaćanja predujmova poreza na dohodak pri oporezivanju kapitalnih dobi­taka, a koji je stupio na snagu 1. siječnja 2016.

Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak koje se odnose na putne naloge