Isplata naknade za neiskorišteni godišnji odmor

Zakon o radu predvidio je da u slučaju prestanka radnog odnosa radnik koji prije toga nije iskoristio godišnji odmor u cijelosti, ima pravo na naknadu za dane neiskorištenog godišnjeg odmora. Naknada se isplaćuje bez obzira na način prestanka poslovnog odnosa. Ukoliko poslodavac radniku omogući korištenje godišnjeg odmora prije prestanka ugovora o radu, npr. za vrijeme otkaznog roka, nije obvezan isplatiti naknadu. O visini isplate poslodavac može donijeti posebnu odluku te u obračunu plaće navesti uz iznos i broj dana godišnjeg odmora za koji se isplaćuje naknada.

Međutim, osnovica od koje treba utvrditi iznos naknade za neiskorišteni godišnji od­mor Zakonom nije propisana, a ista bi trebala biti utvrđena kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, i ne bi smjela biti manja od radnikove prosječne mjesečne plaće u prethodna 3 mjeseca. Prosječna mjesečna plaća isplaćena u prethodna 3 mjeseca uključuje osnovnu plaću i dodatke (bez isplata koje ne predstavljaju naknadu za rad). Tako izračunata prosječna plaća dijeli se s ukupnim brojem dana godišnjeg odmora kako bi se utvrdila naknada za jedan dan i, naravno, množi s brojem neiskorištenih dana godišnjeg odmora.

Ukoliko radnik nije primao plaću posljednja 3 mjeseca ili je primao naknadu plaće po posebnom propisu, naknadu plaće za korištenje godišnjeg odmora treba utvrditi u odnosu na plaću kao da je radnik radio.

Radnik kojem prestaje radni odnos ostvaruje pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora, a isti se utvrđuje u trajanju od 1/12 godišnjeg odmora, za svaki mjesec trajanja radnog odnosa. Pri izračunu, najmanje polovica dana zaokružuje se na cijeli dan godišnjeg odmora, a najmanje polovica mjeseca rada zaokružuje se na cijeli mjesec.

Porezni propisi smatraju naknadu za neiskorišteni godišnji odmor primitkom od nesamostalnog rada (plaćom), pa je potrebno vršiti obračun doprinosa te poreza i prireza. Sukladno odredbama poreza na dobit, ista je porezno priznati trošak. Osim toga, o isplaćenoj naknadi za neiskorišteni godišnji odmor te obračunatim i uplaćenim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu poslodavci trebaju dostaviti podatke Poreznoj upravi na propisanom Obrascu JOPPD.

Dodatno je potrebno napomenuti da Zakon o radu nigdje ne predviđa da se radniku može isplatiti naknada za godišnji odmor ako on isti nije iskoristio, ali je i dalje u poslovnom odnosu kod poslodavca. Dakle, korištenje godišnjeg odmora je obvezno i nije dozvoljeno odricanje od istog.

Isplata naknade za neiskorišteni godišnji odmor