I neprofitne organizacije mogu biti obveznici revizije

Neprofitne organizacije koje podliježu reviziji dužne su do 30. lipnja tekuće godine objaviti na svojim mrežnim stranicama revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja.

Osim već svima poznatih obveznika revizije koji su de­finirani Zakonom o računo­vodstvu i Zakonom o reviziji, obvezi revizije podliježu i izvještaji poslovnih subjekata za koje je takva obveza uređena posebnim propisima. Takav je i Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14) koji se primjenjuje od 01.01. 2015. godine. Reviziji godiš­njih financijskih izvještaja tako podliježu financijski izvještaji za 2015. godinu i dalje.

Člankom 32. Zakona, definirano je da financijski izvještaji neprofitne organizacije koja je u prethodnoj godini imala uku­pan prihod od tri do uk­ljučivo deset milijuna kuna podliježu revizijskom uvidu, dok financijski izvještaji ne­profitne organizacije koja je u prethodnoj godini imala ukupan prihod iznad deset milijuna kuna podliježu reviziji koja se obavlja sukladno revizij­skim propisima.

Neprofitne organizacije ko­je podliježu reviziji dužne su do 30. lipnja tekuće godine objaviti na svojim mrežnim stranicama revizorsko izvješće o obav­ljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja, odnosno o uvidu u financijske izvještaje za prethodnu godinu, uz iznimku sindikata i udruga poslodavaca.

Sindikati i udruge poslodavaca dužni su do 30. lipnja tekuće godine dostaviti Mini­starstvu financija revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja, odnosno o uvidu u financijske izvještaje za prethodnu godinu. Samostalno odlučuju hoće li revizorsko izvješće o oba­vljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja, odnosno o uvidu u financijske izvještaje za prethodnu godinu pre­zentirati i ostalim zainteresi­ranim stranama ako se time ne narušava njihovo slobodno i neovisno djelovanje.

Sukladno Zakonu o reviziji, ugovor s revizorom potrebno je sklopiti do 30. rujna godine na koju se revizija odnosi.

Uvođenjem obvezne revizi­je financijskih izvještaja od­ređenih neprofitnih organiza­cija neće se znatno povećati broj poslovnih subjekata čiji su izvještaji prije javne objave prošli postupak revidiranja, budući da takvih organizacija nema puno (procjenjuje se da oko 120 neprofitnih organizacija podliježe obvezi potpune revizije), ali korisnicima informacija trebalo bi dati po­uzdaniju sliku o načinu raspolaganja sredstvima tih organizacija koji često dolaze iz jav­nih izvora i do sada nisu bili u posebnom fokusu zakonodav­ca te je kontrola utroška često bila manjkava.

Piše: Marin Mijolović za Burzu

I neprofitne organizacije mogu biti obveznici revizije