Financijski planovi i samoprocjena kod neprofitnih organizacija

Zakon o financijskom pos­lovanju i računovodstvu ne­pro­fitnih organizacija odredio je da neprofitne organizacije koje su obvezne primijenjivati dvostavno neprofitno računo­vodstvo, odnosno njihovo naj­više tijelo ili tijelo koje je teme­ljem statuta za to ovla­šteno, do kraja 2015. godine moraju iz­raditi i usvojiti go­dišnji program rada i financijski plan za njegovu provedbu za 2016. go­dinu (čl. 5. Zakona).
Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih or­ga­nizacija, koji je stupio na sna­gu 09. studenog 2015. godine, odredio je da će se metodologija njihove izrade primjenjivati tek za financijske planove koji će se odnositi na 2017., a koje treba donijeti do kraja 2016. godine. Stoga će ove neprofitne organizacije za 2016. morati sastaviti financijski plan pre­ma vlastitoj metodologiji koji treba sadržavati minimum pozicija koji je propisan Zako­nom, a to je da se sastoji od plana prihoda i rashoda, plana zaduživanja i otplate te obrazloženja tog fi­nan­cijskog pla­na.
Pravilnikom se utvrđuje i način provođenja samoprocjene funkcioniranja sustava fi­n­ancijskog upravljanja i kontrola kao i način i uvjeti izvršavanja financijskog plana. Bitno je za napomenuti da se “samoprocjena”, odnosno popunjava­nje Upitnika koji je priložen Pra­vilniku, provodi po prvi puta za 2015. godinu, najkasnije u roku od 30 dana od roka predviđenog za podnošenje godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu.
Na temelju pitanja iz Upi­tnika provodi se samoprocjena rada sustava kojoj je cilj potvrda da se sredstva koriste zako­nito, namjenski i svrhovito te da sustav financijskog upravljanja i kontrola funkcionira učinkovito i djelotvorno. Zako­nski zastupnik je, nakon popunjavanja Upitnika, dužan iz­vijestiti najviše tijelo neprofitne organizacije, odnosno tijelo koje je temeljem statuta ne­pro­fitne organizacije za to ov­lašteno, o provedenoj samoprocjeni iz ovoga članka, što to tijelo prima na znanje.
Zakonski zastupnik neprofitne organizacije koja u godini za koju se provodi samoprocjena ostvaruje prihode u iznosu 3 mil. kn ili višem iznosu, sastavlja akcijski plan za pobolj­šanje sustava financijskog up­ra­vljanja i kontrola ako na sva pitanja iz Upitnika nije dan potvrdan odgovor. Akcijski plan sadrži pitanja na koja je dan negativan ili djelomično potvrdan odgovor, aktivnosti koje je potrebno poduzeti za poboljšanje sustava financij­skog upravljanja i kontrola, a koje će dovesti do otklanjanja manjkavosti koje su utjecale na davanje negativnog ili djelo­mično potvrdnog odgo­vora te podatke o osobama odgovornim za poduzimanje tih akti­vno­sti.
Ostalo je još malo vremena, stoga neprofitne organizacije, požurite s donošenjem plana!

Financijski planovi i samoprocjena kod neprofitnih organizacija